Giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh từ thẻ BHYT do Hanwha Life tài trợ năm 2015