Đóng

VFC tài trợ mổ mắt cho 1.200 bệnh nhân mù nghèo